Nội quy - Quy định Archives - Trung tâm BDVH Viet Elite - Hệ thống giáo dục Viet Elite Education

Quy định về thời gian làm việc – Chấm công – Nghỉ phép

Quy định về thời gian làm việc - chấm công - nghỉ phép

1.   Thời gian làm việc Thời gian làm việc quy định chung trong toàn Công ty là 8 giờ trong một ngày, 44 giờ trong một tuần, được phân bổ cho các ca làm việc như sau: Sáng: từ 8h đến 12h (Ca 1) Chiều: từ 13h30 đến 17h30 (Ca 2) Tối: từ 17h30 đến […]

Nội quy lao động

Ngày …/…/2021, Tổng giám đốc đã phê duyệt và ban hành nội quy lao động mới áp dụng đối với toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại VEE. Chi tiết file đính kèm 1. NOI QUY LAO DONG VEE_sửa_ver4  

ĐĂNG KÝ THI THỬ