Viet Elite thông báo giảm học phí do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19